Målerbehandling

Målerbehandling i installation hos NKE-Elnet A/S:

Målere til og med 63 Ampere
NKE-Elnet A/S anvender kun stikbensmålere. Dog kan ledningsmålere leveres ved genbrug af gamle målertavler for ledning.

NKE-Elnet A/S opsætter målere i samarbejde med elinstallatøren. Generelt er det NKE-Elnet A/S, der opsætter og udskifter målere. Hvor det er særlig hensigtsmæssigt, f.eks. hvis arbejdet kun kan udføres uden for normal arbejdstid eller ved midlertidige installationer, kan det aftales, at elinstallatøren henter måleren på NKE-Elnet A/S og selv sørger for opsætning.

Målere, der nedtages af elinstallatøren, skal afleveres til NKE-Elnet A/S senest to hverdage efter nedtagning.

Målere over 63 Ampere
Målere over 63 Ampere med målesektion opsættes af NKE-Elnet A/S efter aftale med elinstallatøren. Det samlede målesystem kræver en belastningsprøve, så det skal være muligt at sætte spænding på tavlen.

Bemærk, at strømtransformere leveres sammen med tavlen og betales af kunden. NKE-Elnet A/S anviser størrelse og kvalitet på transformere samtidig med kontrol af tavletegning.

Tavletegning
Før opbygningen af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm, skal der indsendes tavletegning til NKE-Elnet A/S. Stikledningen må ikke tilsluttes, før der foreligger en anvisning fra NKE-Elnet A/S.

På tegningen skal angives:

  • Tilgangsledningernes materiale og tværsnit
  • Målesektionens mærkestrøm og -spænding
  • Oplysninger om tavlens kortslutningsbeskyttelse svarende til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen
  • Målesektionens opstillingssted
  • Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse
  • Den systemjording eller de systemjordinger tavlen er konstrueret for.

Opmærksomheden henledes på Fællesregulativets bestemmelse om en eventuel føringsvej for kommunikationsledning. Det er nu hos NKE-Elnet A/S et krav, at Fællesregulativets bestemmelser følges i nye tavler for strømtransformermåling, da føringsvejen skal anvendes til en eventuel fjernaflæsningsmåler.

Installatøren har det fulde ansvar for, at tavlen overholder bestemmelserne i Fællesregulativet og Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Bemærk, at der aldrig må tilsluttes kunder uden måler, medmindre det fremgår af anvisning fra NKE-Elnet A/S.