Stikledning

Stikledninger tilsluttes af elinstallatøren i overensstemmelse med anvisningen fra NKE-Elnet A/S.

Ved ændring af en enkelt kundes luftstikledning til jordkabel sørger NKE-Elnet A/S for opgravning i offentlig vej. Anvises tilslutning til modsat fortov etablerer NKE-Elnet A/S underføring under vej. Kunden leverer stikledningskablet frem til tilslutningsstedet.

Hvor hele gader ændres fra lavspændingsluftledning til jordkabel, betaler kunder med stikledning lagt som jordkabel ikke for omlægning af egen stikledning. Hvor kunden stadig har luftledningsstik ind til ejendommen, tilbydes kunden en omlægning til jordkabel for en særlig pris.

Generelle tilladelser (SB afsnit 5 § 4.6.2.):

Udskiftning af stikledningssikringer
Elinstallatøren gives hermed generel tilladelse til at udskifte defekte stikledningssikringer i forsyningsområdet for NKE-Elnet A/S.

Følgende retningslinjer skal overholdes ved udskiftning:

  • Ved udskiftning skal der isættes den samme sikringsstørrelse som før.
  • Regningen for det udførte arbejde fremsendes sammen med blanketten "Installatør-fejlmeldingsblanket" til NKE-Elnet A/S.

Blanketten skal være udfyldt og underskrevet af elinstallatøren, samt underskrevet af kunden.

Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe
Elinstallatøren gives hermed generel tilladelse til at tilslutte og fjerne stikledninger i kabelskabe.

Tilslutning og fjernelse af stikledninger må kun ske, når NKE-Elnet A/S ved tilmelding er bekendt med arbejdet.
Det er elinstallatørens ansvar, at disse opgaver udføres i overensstemmelse med bestemmelserne.